Barnreumaregistret nu redo för att dokumentera COVID-19 relaterad hyperinflammation hos barn

Under pågående COVID-19 pandemi har de flesta barn som smittats uppvisat lindriga eller inga symtom alls. Senaste tiden har det dock rapporterats om allvarliga inflammationstillstånd även hos barn. Tillståndet är mycket ovanligt och uppvisar ett spektrum av symtom med varierande svårighetsgrad.

Vanligtvis rapporteras hög feber, ofta i kombination med utslag, buksmärta, diarréer och kräkningar. Symtomen kan påminna om Kawasakis sjukdom. Kranskärlpåverkan förekommer, men oftare beskrivs myokardit, ibland med nedsatt hjärtfunktion. Kritiskt sjuka barn uppvisar multiorganpåverkan med ett chock-liknade tillstånd eller cytokinstorm (makrofagaktiveringssyndrom/sekundär hemofagocyterande lymfohistiocytos), vilket kräver snabba intensivvårdsinsatser och behandling. Mekanismerna är okända men antikropps- och immunkomplexmedierad inflammation diskuteras. Många av barnen har varit negativa i PCR, men uppvisat positiv serologi med IgG antikroppar mot SARS-CoV 2.

Det är ytterst angeläget att identifiera alla pediatriska fall med COVID-associerad hyperinflammation och att samtliga registreras för att möjliggöra uppföljning av våra behandlingsinsatser, bidra till ökad kunskap och säkerställa jämlik vård.

Barnreumaregistret har därför implementerat vuxenreumaregistrets nya COVID-flik – som är baserad på en direkt översättning av EULARs initiativ för COVID uppföljning – med möjlighet till fortlöpande uttag av avidentifierad data.

Syftet är:
1. Inkludera ALLA pediatriska fall med COVID associerad hyperinflammation (misstanke räcker för inklusion)
2. Följa upp hur COVID drabbat våra barnreuma-patienter

Klicka HÄR för att komma åt vår användarmanual för Covid-fliken.

Stöter ni på svårigheter eller har frågor så är ni välkomna höra av er till Karin.Palmblad@sll.se