Nationella riktlinjer barnreumatisk ledsjukdom

OM RIKTLINJERNA

Riktlinjerna ger ett stöd för en bästa vård i alla avseendet till barn och ungdomar med reumatiska sjukdomar. De har utarbetats i samverkan mellan patienter och olika vårdprofessioner under ledning av barnreumaregistret på uppdrag av Svensk Barnreumatologisk Förening. Arbetet med riktlinjerna är i sig en viktig process som med fördel kan engagera så många som möjligt. När bevis saknas har vi använt oss av vår egen specialistkunskap. Patientens egna synpunkter på vården är en viktig del av arbetet. Varje avsnitt har en textansvarig person men har utarbetats i samverkan med andra och är öppet för kontinuerlig förbättring.
Vill du vara delaktig i arbetet, har synpunkter och/eller förbättringsförslag kontakta Karin Palmblad, registerhållare vie e-post karin.palmblad@sll.se

Karin Palmblad, redaktör

PUBLICERADE RIKTLINJER

KOMMANDE RIKTLINJER

ALTERNATIV BEHANDLNG
TEAMARBETE OCH ANDRA SPECIALITETER
KLIMATVÅRD
REGISTER OCH FORSKNING
BARNREUMA-
REGISTRET OCH
E-HÄLSA

BILAGOR