Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-15

Barnsjuksköterska

Barnsjuksköterskan i det barnreumatologiska teamet är ofta den första som familjen har kontakt med. För familjen har barnsjuksköterskan en stödjande, förmedlande, undervisande och behandlande roll. Sjuksköterskan står ofta för kontinuitet och trygghet. Sjuksköterskans roll i teamet är ofta en samordnande funktion runt det sjuka barnet. Barnsjuksköterskan har en mycket framstående roll när det gäller att individanpassa vården för barnet. Viktigt att kommunicera direkt med barnet på deras nivå och att anpassa den information som ges till deras utvecklingsnivå. Som barnsjuksköterska måste man även bemöta föräldrar och eventuella syskon på ett sätt som gör att de känner sig trygga och välinformerade om barnets sjukdom.

Barnsjuksköterskans roll i den medicinska behandlingen

Barnsjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att stödja barnen och familjerna till att kunna
fullfölja den behandling som läkaren ordinerar. Sköterskan kompletterar och bekräftar den
information familjen fått vid läkarbesöket och svarar på eventuella frågor som uppstår kring
medicineringen. De barn som blir insatta på läkemedel som ska ges i injektionsform i hemmet kommer alla till barnsjuksköterskan för injektionsundervisning. Det är viktigt att denna undervisning ges till familjen i en lugn miljö och anpassas efter barnets utvecklingsnivå. Det som för många familjer till en början känns svårt och nästan omöjligt att genomföra kan efter några veckor kännas som en rutin om de får bra undervisning och stöttning av barnsjuksköterskan.

Provtagning

Barn med reumatologisk sjukdom behöver inte allt för sällan lämna blodprover. Inte minst för att
kontrollera eventuella biverkningar av de behandlingar de får. För många barn är detta något som
väcker oro och rädsla. Barnsjuksköterskan bör ställa frågor till barnet, lyssna på svaren och hjälpa till att förklara de saker som barnet undrar över för att undanröja obefogad rädsla hos barnet.
Alla barn som ska ta prover ska erbjudas lokalbedövningskräm oavsett ålder. Viktigt att alla familjer får information om att detta finns och att man kan får recept på detta.

Stickrädda barn

Det är viktigt att barnsjuksköterskan har en god förmåga att förstå hur barnet upplever en situation
för att på ett bra sätt tillsammans med barnet kunna skapa möjligheter för en optimal
omvårdnadssituation. Det är viktigt att vara lyhörd för barnets eventuella rädslor och farhågor. Stor
vikt bör också läggas på att hjälpa barnet att stärka sina copingstrategier och att hitta nya vägar att ta sig igenom stressande och skrämmande situationer.

Telefon/digitalrådgivning

En stor del av barnsjuksköterskans arbete med barn med reumatisk sjukdom är att svara på frågor via telefon eller digitala kontaktvägar. De frågor som kommer upp i rådgivningen kan vara av väldigt varierande karaktär. Det kan gälla frågor om sjukdomstillståndet, behandling, vaccinering, intyg eller att man bara vill dubbelkolla att man uppfattat information rätt.

Samordnande funktion

Att samordna olika vårdinsatser för det kroniskt sjuka barnet är en stor och tidskrävande del i arbetet med dessa barn. Det är bra att försöka minimera antalet besök till sjukhuset så att barnens vardag påverkas så lite som möjligt av sjukdomen och de kan delta i förskola/skola så mycket som möjligt. I samband med bokning av olika behandlingar/undersökningar är det ofta barnsjuksköterskan som vet hur man på bästa sätt genomför till exempel en ledinjektion för just det barnet. Barnsjuksköterskan blir barnets ”advokat” och kan hjälpa till att förbereda barnet på ett bra sätt på olika procedurer som ska genomföras.

Förberedelse inför flytt till vuxenvården

I arbetet med att förbereda ungdomar för att flytta över till vuxenvården kan barnsjuksköterskan ha en avgörande roll. Det är viktigt att man börjar med detta arbete tidigt och att man låter det ta tid. Att ungdomen ska flyttas över till vuxenvården kan också vara en besvärlig process för föräldrar som måste lära sig att låta ungdomen själv ta ansvar för sin sjukdom och medicinering.

Administrativa uppgifter och kvalitetsregister

På de flesta barnreumatiska kliniker har barnsjuksköterskan även ansvar för flera administrativa
arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att kalla väntelistor. Bland de administrativa
arbetsuppgifterna kan även arbetet med kvalitetsregistret ingå. Vilken roll man som
barnsjuksköterska har i registerarbetet varierar väldigt mycket inom landet. På en del kliniker sköts
registret helt av läkarna och på andra kliniker är barnsjuksköterskan en nyckelperson för att få alla
registreringar att fungera.