Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-09-16
|
Författare: Erik Kindgren

Läkare

Alla patienter skall ha en fastställd behandlingsansvarig läkare. Det är önskvärt med långvarig kontinuitet. Byte av ansvarig läkare kan ske på patientens eller läkarens initiativ.

Läkaren skall kunna nås inom rimlig tid t.ex. via Mina vårdkontakter eller mottagningens telefontider. Vid längre frånvaro skall verksamheten ansvara för att det finns ställföreträdande läkare.

Bemötande och kommunikation med full respekt för patient och familj är grundläggande. All kommunikation behöver anpassas till individ och ålder på patienten. Närstående och barn har ofta funderingar och föreställningar om den bakomliggande orsaken till att just de har drabbats. Det ingår i läkarens uppgift att informera det aktuella kunskapsläget gällande orsak, ärftlighet och prognos.

Läkaren har ett övergripande ansvar för vården och utarbetande av hälsoplan i samarbete med patient, närstående och team.

Läkaren har specifikt ansvar för att:

 • ställa diagnos
 • informera patient och vårdnadshavare om sjukdomen och behandlingar
 • informera om Barnreumaregistret och värdet av patientens egen registrering (PER)
 • tillsammans med patient och vårdnadshavare besluta om medicinsk behandling och tid för utvärdering
 • se över vaccinationsskyddet/immunitet (allmänna vaccinationsprogrammet samt vattkoppor) före behandling med antireumatiska medel
 • inför start av behandling med biologiska läkemedel:

– screening för tuberkulos: anamnes, status, lungröntgen IGRA-test eller PPD

– screening för hepatit B (HBsAg och anti-HBc)

 • remiss till ögonläkare enligt vårdprogram
 • remiss till specialisttandvård för bedömning av käklederna enligt vårdprogram
 • tillgodose kontakt med fysioterapeut
 • tillgodose kontakt med arbetsterapeut
 • vid behov skriva remiss till kurator, psykolog eller dietist
 • vid behov komplettera med röntgenundersökningar och annan bilddiagnostik
 • följa upp provsvar, framför allt kontrollprover vid metotrexatbehandling
 • utvärdera behandlingseffekt, biverkningar och omvärdera behandlingsregim med stöd av PER (patientens egen registrering) och data i registret
 • i förekommande fall skriva remiss för klimatvård/rehabiliteringsresa
 • under uppväxten fortlöpande utvärdera kunskap om sjukdomen och behandlingar hos patient och vårdnadshavare
 • tillsammans med teamet ansvara för god transition till vuxenvård och vuxenliv
 • ansvar för registreringar i kvalitetsregister